دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : مهدی   سرائی تبریزی

پست الکترونیکی : m.sarai@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

دانلود فایل رزومهResume

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

مدیر داخلی نشریه علمی- پژوهشی حفاظت منابع آب و خاک، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (از 1394 تاکنون)عضویت در جوامع علمی

 

1- عضویت در کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

2- عضویت در انجمن آبیاری و زهکشی ایران

3- عضویت در انجمن سیستم‌های سطوح آبگیر باران ایران

4- عضویت در انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

5- عضویت در انجمن هیدرولیک ایران

6- عضویت در انجمن مهندسی ارزش ایران

7- عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

8- عضویت در باشگاه پژوهشگران دانشجو

9- عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

10- عضویت در جامعه مهندسان مشاور ایران

 

 نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم و مهندسی آب

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب

نوع همکاری : تمام وقت

مهدی سرائی تبریزی

مهدی سرائی تبریزی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

^