دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
خلاصه تجربیات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

بابازاده، ح.، و سرائی تبریزی م., 22-20 اسفند 1387، دانشگاه زابل، زابل, کنترل بحران آب با استفاده از مدیریت تقاضای آب و مدیریت ریسک, اولين كنفرانس بين‌المللي بحران آب,

سرائی تبریزی، م.، بابازاده، ح. و پارسی نژاد، م., 31-30 ارديبهشت، 1388، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اصفهان, مطالعه راندمان کاربرد آب در مزرعه تحت اعمال تیمارهای کم آبیاری, دومين همايش ملي اثرات خشكسالي و راهكارهاي مديريت آن,

سرائی تبریزی، م.، بابازاده، ح. و پارسی‌نژاد، م., 21-19 بهمن، 1388، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، کرمان, تأثیر اعمال کم آبیاری روی صفات کیفی و برخی صفات مرفولوژی در گیاه سویا, دهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير,

ظهره‌وند، ع.، کاوه، ف. و سرائی تبریزی، م., 31-30 ارديبهشت، 1388، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اصفهان, بررسی مدل Water-Budget جهت برنامه‌ریزی صحیح آبیاری و افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف آب, دومين همايش ملي اثرات خشكسالي و راهكارهاي مديريت آن,

سرائی تبریزی، م.، و بابازاده، ح., 24-23 آبان، 1389، مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، کرمان, معرفی و کاربرد مدل Agrolaboratory 2010 جهت مدیریت آبیاری در مزرعه, اولين کنفرانس بين‌المللي مدلسازي گياه، آب، خاك و هوا,

سرائی تبریزی، م.، و بابازاده، ح., 10-9 خرداد، 1391، مؤسسه تحقيقات خاك و آب، کرج, بهینه‌سازی اقتصادی محصول سویا در شرایط کم آبیاری با استفاده از الگوریتم ژنتیک, اولين همايش مديريت آب در مزرعه,

بابازاده، ح. و سرائی تبریزی، م.،, 10-9 خرداد، 1391، مؤسسه تحقيقات خاك و آب، کرج, بررسی بهره‌وری مصرف آب گیاه سویا با استفاده از مدل‌های SWAP، Budget و AquaCrop, اولين همايش مديريت آب در مزرعه,

بابازاده، ح.، سرائی تبریزی، م.، امیدی، ف. و روشنی، ا., 26-25 اردیبهشت، 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان, تعیین تبخیر و تعرق گیاهان تحت شرایط غیر استاندارد, اولين همايش ملی بحران آب,

امیدی، ف.، سرائی تبریزی، م.، و روشنی، ا., 26-25 اردیبهشت، 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان, توابع تولید محصول در شرایط تنش‌های خشکی، شوری، مواد مغذی و ماندابی, اولين همايش ملی بحران آب,

امیدی، ف.، همایی، م.، بابازاده، ح. و سرائی تبریزی، م., 10 بهمن، 1392، انجمن آبیاری و زهکشی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد, ارزیابی آب مجازی و بهره‌وری آب محصولات کشاورزی در شبکه آبیاری و زهکشی تاکستان, اولین همایش ملی آبیاری و بهره‌وری آب,

امیدی، ف.، بابازاده، ح. و سرائی تبریزی، م., 15 اسفند، 1392، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان, ارزیابی بهره‌وری آب با رویکرد استفاده از روش‌های FANP، AHP، FAHP و ANP, اولین همایش ملی بهینه‌سازی مصرف آب,

آبابایی، ب. و سرائی تبریزی، م., 29 مهر 1393، موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج, محاسبۀ ضرایب پتانسیل بیوفیزیکال جهت دستیابی به کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: دشت قزوین), دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه,

آبابایی، ب. و سرائی تبریزی، م., 29 مهر 1393، موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج, واسنجی مدل CROPGRO برای شبیه‌سازی عملکرد گوجه‌فرنگی با استفاده از روش مدل‌سازی معکوس در شرایط کم آبیاری, دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه,

آبابایی، ب. و سرائی تبریزی، م., 29 مهر 1393، موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج, واسنجی مدل CERES-Maize با استفاده از روش مدل‌سازی معکوس در شرایط مدیریت کم آبیاری, دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه,

بابازاده، ح.، و سرائی تبریزی م., 24-23 اردیبهشت، 1394، دانشگاه فردوسی، مشهد, شبیه‌سازی واکنش گیاه به تنش‌های همزمان شوری و کمبود نیتروژن, نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران,

Parsinejad, M., Bemani, A., Araghinejad, Sh., Pouyan Nejadhashemi, A. and Sarai Tabrizi, M., Dallas, USA. ,2012 ,July 29th and 1st April, Optimal water allocation based on real time climatic data, ASABE Annual International Meeting,

Ababaei, B., Ramezani Etedali, H. and Sarai Tabrizi, M., September, Shahrekord, Iran 31, 2012., Comparing Different Weather Generator Algorithms for Daily, 2nd National Conference on Water Crisis,

مقالات چاپ شده در نشریات

Hossein Babazadeh, Mahdi Sarai Tabrizi and Hossein Hassanpour Darvishi, 2016, 30: (WoS: IF=1.067).,275-283, Adopting adequate leaching requirement for practical response models of basil to salinity, International Agrophysics, irrigation water, mathematical models, sali- nity, threshold value ادامه...

Babazadeh, H. and Sarai Tabrizi, M., 2013. 62: 425-434 (WoS: IF=0.717)., Combined Optimization of Soybean Water Productivity and Crop Yield by Multi-Objective Genetic Algorithm (MOGA, Irrigation and Drainage, MOGA; staged water stress; combined optimization; water productivity; soybean ادامه...

Parsinejad, M., BemaniYazdi, A., Araghinejad, Sh., Pouyan Nejadhashemi, A. and Sarai Tabrizi, M., 2013. 117: 1-8 (WoS: IF=2.333)., Optimal Water Allocation in Irrigation Networks Based on Real Time Climatic Data, Agricultural Water Management, Water allocation, Real time, Climatic data, Neural network, Iran ادامه...

Sarai Tabrizi, M., Parsinejad, M. and Babazadeh, H., 2012. 61(1): 80-88 (WOS: IF=1.0108)., Efficacy of partial root drying technique for optimizing soybean crop production in semi-arid regions, Irrigation and Drainage, partial root drying; deficit irrigation; water productivity; soybean; Iran ادامه...

سرائی تبریزی، م.، بابازاده، ح.، پارسی‌نژاد، م. و مدرس ثانوی، س. ع., 1389. 52 (14): 14-1، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، (ISC: IF=0.136)., بهبود کارایی مصرف آب سویا با استفاده از آبیاری بخشی منطقه ریشه(Partial Root Drying), علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي),

بابازاده، ح.، سرائی تبریزی، م.، پارسی‌نژاد، م.، مدرس ثانوی، ع. م., 1389. 24 (2): 99-109، (ISC: IF=0.063)., بررسی برخی صفات کیفی و کمی زراعی سویا (Glycine max L. Merrill) در شرایط تنش آبی, پژوهش آب در كشاورزي,

بابازاده، ح.، و سرائی تبریزی، م., 1391. 35 (4): 83-96، (ISC: IF=0.125)., واسنجی مدل SWAP برای شبیه‌سازی عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و کارایی مصرف آب سویا, مجله علوم و مهندسی آبیاری,

سرائی تبریزی، م.، پارسی نژاد، م.، لیاقت، ع. و بابازاده، ح., 1391، 100: 112-121، (ISC: IF=0.051)., تعیین نیاز آبی و ضرایب گیاهی سویا در مراحل مختلف رشد, مجله پژوهش و سازندگي,

بابازاده، ح.، و سرائی تبریزی، م., 1391، 26 (4): 485-499، (ISC: IF=0.063)., ارزیابی وضعیت کشاورزی استان هرمزگان از دیدگاه آب مجازی, مجله پژوهش آب در كشاورزي,

بابازاده، ح.، و سرائی تبریزی، م., 1391، 26 (2): 10-21، (ISC: IF=0.053)., ارزیابی مدل AquaCrop تحت شرایط مدیریت کم آبیاری سویا, نشریه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي),

سرائی تبریزی، م., 1391، 1 (3): 47- 58، (ISC: IF=0.034)., شبیه‌سازی برنامه‌ریزی آبیاری گیاه سویا با استفاده از مدل BUDGET, حفاظت منابع آب و خاك,

سرائی تبریزی، م.، پارسی نژاد، م. و بابازاده، ح., 1393، 102: 161-170، (ISC: IF=0.051)., ارزیابی عملکرد مدل CROPWAT 8.0 بر اساس داده‌های مزرعه‌ای در کشت سویا (مطالعه موردی: کرج), پژوهش و سازندگي,

بابازاده، ح. و سرائی تبریزی، م., 1393، 25 (2): 165-179، (ISC: IF=0.051)., ارزیابی مدل SWAP در شبیه‌سازی عملکرد و اجزای عملکرد و بهره‌وری مصرف آب سویا, دانش آب و خاک,

سرائی تبریزی، م.، بابازاده، ح.، همایی، م.، کاوه، ف. و پارسی‌نژاد، م., 1393، 28 (4): 691-701، (ISC: IF=0.063)., شبیه‌سازی پاسخ گیاه ریحان به شوری آب آبیاری, پژوهش آب در کشاورزی,

سرائی تبریزی، م.، همایی، م.، بابازاده، ح.، کاوه، ف. و پارسی‌نژاد، م., 1394، 46 (2): 163-171، (ISC: IF=0.075)., مدل‌سازی پاسخ گیاه ریحان به تنش آبی در سطوح متفاوت رطوبتی, تحقیقات آب و خاک ایران,

سرائی تبریزی، م.، همایی، م.، بابازاده، ح.، کاوه، ف. و پارسی‌نژاد، م., 1394، 19 (73): 45-58، (ISC: IF=0.149)., مدل‌سازی پاسخ ریحان به تنش‌های توأمان شوری و کمبود نیتروژن, علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی),

Parsinejad, M., Liaghat, A., Roostaee, M., Sarai Tabrizi, M. and Nahvinia, M., 2012، 2 (3), 167-174, (ISC: IF=0.015)., Improvement of water application efficiency by possibility of plant's use of deep percolated water, International Journal of Agriculture: Research and Review,

Babazadeh, H., Sarai Tabrizi, M. and Homaee, M., 2017,66 (3): 377-386 (WOS: IF=0.931)., Root Water Uptake Derived Models Under Combined Water and Nitrogen Deficit Stresses Conditions, Irrigation and Drainage,

Babazadeh, H., Sarai Tabrizi, M. and Homaee, M., 2017, 81 (1): 10-19 (WOS: IF=1.844)., Assessing and modifying macroscopic root water extraction basil (Ocimum basilicum) models under simultaneous water and salinity stresses, Soil Science Society of America Journal,

سرائی تبریزی، م.، بابازاده، ح.، همایی، م.، کاوه، ف. و پارسی‌نژاد، م., 30 (1): 30-40, تعیین حد آستانۀ کاهش عملکرد ریحان و ارزیابی مدل‌های جذب آب تحت شرایط تنش شوری, آب و خاک,

بابازاده، ح. و سرائی تبریزی، م., 5 (2): 153-167, مدل‌سازی جذب آب بوسیله گیاه در شرایط تنش‌های همزمان آب، شوری و کمبود نیتروژن, مدیریت آب و آبیاری,

بابازاده، ح.، علیزاده، ح. و سرائی تبریزی، م., 47 (2): 281-292, توسعه مدل مفهومی تعدیل شده پاسخ گیاهان به تنش توأمان خشکی و شوری, تحقیقات آب و خاک ایران,

کتب

بابازاده، ح. و سرائی تبریزی، م., 1396- نوبت اول, مدلسازی واکنش گیاهان به تنش‌های محیطی (تئوری و عمل), انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, تألیف

پارسی نژاد، م. و سرائی تبریزی، م., 1396- نوبت اول, راهکارهای مدیریت آبیاری در مناطق خشک, انتشارات وزارت نیرو, تألیف

یارقلی، ب.، سرائی تبریزی، م.، امیدی، ف., 1392, اصول و مبانی شیرین‌سازی آب‌های شور, انتشارات آثار نفیس, گردآوری و تدوین

موضوعات تدریس تخصصی

- مدیریت و بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی

- زهکشی تکمیلی

- آبیاری عمومی

- زبان تخصصی پیشرفته

- سمینار و روش تحقیق

- کیفیت آب

- مدل های ریاضی در هیدرولوژی

- آب‌های زیرزمینی

طرح پژوهشی پایان یافته

1 - بابازاده، ح.، و سرائی تبریزی م., 1391-1389, بررسی کارایی مصرف آب گیاه سویا با استفاده از مدل‌های SWAP،Budget و AquaCrop, شركت مادر تخصصی مديريت منابع آب ايران

پایان نامه های دفاع شده

- امین بهنام زاده, بهینه سازی الگوی کشت, ادامه...- حبیب اله سرخیل, مدل‌سازی بهره‌برداری بهینه از منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل GMS (مطالعه موردی: آبخوان شهریار), ادامه...- معصومه رمضانی, شبیه‌سازی عملکرد جو در سطوح مختلف آبیاری با مدل AquaCrop, ادامه...- زهرا نصرالهی, ارزیابی هیدرولیکی سیستم‌های آبیاری لینیر و سنترپیوت, ادامه...- محمدرضا عنصری, اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های رشد و عملکرد اسانس مرزه کوهی, ادامه...- سارا اسد فرنگیسی, ارزیابی و بهبود عملکرد آبیاری جویچه‌ای ذرت با استفاده از مدل Win-SRFR, ادامه...- فیروزه نابی, ارزیابی شبیه‌سازی عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل AquaCrop (مطالعه موردی: منطقه کوهین استان قزوین), ادامه...- مهدی گودرزی دزکی, ارزیابی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای در استان چهارمحال و بختیاری, ادامه...فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی

  مدیر داخلی نشریه علمی- پژوهشی حفاظت منابع آب و خاک، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

زمینه های تدریس

- آبیاری و زهکشی

- خاکشناسی عمومی

- فیزیک عمومی

- کیفیت آب

- مدل های ریاضی در هیدرولوژی

- زبان تخصصی

- سمینار و روش تحقیق

- آب‌های زیرزمینی

- مهندسی رودخانه

- هیدرولوژی منطقه غیر اشباع خاک

- ریاضیات عمومی

مهدی سرائی تبریزی

مهدی سرائی تبریزی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

^