دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
ایده های نو

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

1 - جنبه‌های زیست‌محیطی و کیفیت آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی,

2 - بهینه‌سازی توابع تولید در شرایط تنش‌های محیطی,

3 - مدل‌سازی جذب آب بوسیله ریشه گیاه (RWU) در شرایط تنش‌های محیطی,

مهدی سرائی تبریزی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

^