دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

عضویت در مجامع علمی و هیات تحریریه مجلات در حال حاضر

پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


1 - مجری طرح پژوهشی برون دانشگاهی « بررسی تأثیر انباشت باطله‌های خروجی از معادن سنگ آهن سنگان بر منابع آب زیرزمینی پایین دست », ادامه...پایان نامه های در حال انجام


1 - ارزیابی اثرات کیفیت آب آبیاری با استفاده از روان آب سطحی شهری روی فلزات سنگین خاک, ادامه...مهدی سرائی تبریزی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

^