دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دروس

نیمسال دوم 97-96

» رسم فنی و نقشه‌کشی ادامه...

» سمینار و روش تحقیق ادامه...

» آب‌های زیرزمینی 2 ادامه...

» زهکشی تکمیلی (پیشنیاز) ادامه...

» آب‌های زیرزمینی تکمیلی ادامه...

» آبیاری عمومی ادامه...

نیمسال اول 97-96

» هیدرومتئورولوژی ادامه...

» خاکشناسی عمومی ادامه...

» مدیریت و بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی ادامه...

» زبان تخصصی پیشرفته ادامه...

» مدل های ریاضی در هیدرولوژی ادامه...

» کیفیت آب تکمیلی ادامه...

نیمسال اول 96-95

» ریاضیات (1) ادامه...

» زبان تخصصی پیشرفته ادامه...

» مدیریت و بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی ادامه...

» روش تحقیق ادامه...

» خاکشناسی عمومی ادامه...

» آبیاری عمومی ادامه...

نیمسال دوم 95-94

» روش تحقیق ادامه...

» فیزیک عمومی ادامه...

» زهکشی تکمیلی ادامه...

» آبیاری عمومی ادامه...

مهدی سرائی تبریزی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

^